totop

پروژه پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه آماده پایتون

  پروژه آماده یادگیری عمیق با دیتای مامو گرافی در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده سود حاصل از سهام در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده پرتاب تاس در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده اطلاعات شرکت آلفابت (گوگل) در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده با استفاده از ماژول TseModule5در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده به روش نیوتن رافسون در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه آماده شناسایی الگو در پایتورچ

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه کلاسیفیکیشن داده متنی در پایتون

 • خریدن 40000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود مسئله فروشنده دوره گرد در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه جاروبرقی در پایتون

 • خریدن 110000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه کوتاه ترین مسیر با شیب سراشیبی در پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  پروژه آماده یادگیری ماشین

  دانلود پروژه پیش بینی فروش شرکت در پایتون

 • خریدن 60000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه تکرار هر کارکتر جمله در پایتون

 • خریدن 98000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه پیاده سازی روش نیوتن اصلاح شده در پایتون

 • خریدن 90000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه به دست آوردن فرمول در پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  پروژه آماده یادگیری ماشین

  دانلود پروژه بررسی قابل شرب بودن یا نبودن آب در پایتون

 • خریدن 120000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  الگوریتم هاي ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه عصبی مصنوعی در پایتون

 • خریدن 110000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  دانلود پروژه بررسی الگوریتم‌هایی سری زمانی در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی سبد سهام در پایتون

 • خریدن 100000 تومان
  دانلود پروژه پایتون

  پروژه تولید درخت تصمیم گیری باینری در پایتون

حق نشر برای همیارپروژه – مرجع اصلی انجام پروژه های برنامه نویسی محفوظ است.